قوانین و مقررات

قوانین خرید محصول:

۱)انعقاد قرارداد با شرکت ماهان ترابر پدیده یزد

۲)ارسال درخواست به شرکت نفت و ارایه گواهی نازل

۳)دریافت تاییدیه و انتقال کد مشتری به شرکت ماهان

۴)اختصاص کد مشتری از سوی شرکت ماهان به مشتری

۵)پس از طی مراحل فوق مشتری می تواند با نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سوی ماهان ترابر،خرید خودرا از سایت انجام دهد.

قوانین حمل:

۱)درحال حاضر با توجه به قوانین شرکت نفت هزینه ارسال محصول از خریدار دریافت نمیگردد.

۲)ارسال محصول با توجه به قوانین شرکت نفت از انبار نفت موجود در هر ناحیه انجام می گردد.

قوانین شرکت نفت:

۱)اعتبار حواله با نرخ یارارنه ای به مدت ۳۰ روز و غیر بارانه ای ۱۵ روز از تاریخ صدور است و پس از انقضای این مدت می بایست مجددا به محل صدور مراجعه شود.

۲)چنان که در تاریخ تحویل جنس حواله در بهای آنافزایشی نسبت به تاریخ صدور حاصل شده باشد تحویل گیرنده بایستی تفاوت بها را نقدا بپردازد.

۳)پس از تحویل مواد نفتی و امضا حواله یا بارنامه مربوطه از طرف خریدار یا نماینده او شرکت هیچگونه مسوولیتی نسبت به ادعای خریدار دایر بر عدم کسر تحویل و غیره نخواهد داشت.

۴)شرکت جنس مذکور حواله را به آدرس تعیین شده تحویل و هیچگونه مسوولیتی راجع به هویت تحویل گیرنده و یا اینکه تز طرف خریدار مجاز به تحویل گرفتن بوده یا نبوده است ندارد.

زمان خرید:

جهت ارسال محصول برای همان روز از روز شنبه تا سه شنبه،تا ساعت ۱۳؛چهارشنبه ها تا ساعت ۱۲ و پنج شنبه ها تا ساعت۱۱،خرید باید در سیستم ثبت شده باشد.در غیر این صورت محصول خریداری شده روز بعد ارسال می گردد.درصورتی که فردای آنروز تعطیل باشد ،اولین روز کاری بعد از تعطیلی محصول ارسال می شود.