جایگاه های تحت پوشش

به زودی …

جایگاه اختصاصی رحمت آباد

جایگاه آریا

جایگاه اختصاصی ولیعصر استان یزد ناحیه مرکزی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ زیر نظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی استقلال استان یزد ناحیه ی مرکزی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی کوثر استان یزد ناحیه مرکزی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ زیر نظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

 

جایگاه اختصاصی مسجد ابوالفضل ۱ استان یزد ناحیه ی مهریز از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ زیر نظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی مسجد ابوالفضل ۲ استان یزد ناحیه ی مهریز از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ زیر نظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

 

جایگاه اختصاصی خلیج فارس استان هرمزگان ناحیه ی رودان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده ی یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی حسن آباد (جدید التاسیس ) استان البرز ناحیه کرج از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده ی یزد قرار گرفت.

  

 

جایگاه اختصاصی بیژن پور استان هرمزگان ناحیه میناب از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی آبگون استان هرمزگان ناحیه ی رودان از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده ی یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی ایران استان هرمزگان ناحیه ی رودان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

جایگاه اختصاصی ولایت استان هرمزگان ناحیه میناب از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.

 

جایگاه اختصاصی معراج (جدید التاسیس ) استان خراسان جنوبی ناحیه بیرجند از زمان شروع به کار جایگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ زیرنظر و تحت پوشش برند ماهان ترابر پدیده یزد قرار گرفت.